Missie

Werken en Leren Antwerpen vzw heeft een belangrijke, maatschappelijke opdracht.

Elk jaar worden meer dan 400 jongeren uit het deeltijds beroepssecundair onderwijs begeleid naar de arbeidsmarkt door het aanleren van de juiste arbeidsattitudes en taalvaardigheden, en het laten opdoen van concrete werkervaring buiten de klassieke schoolse setting.

De demografische ontwikkelingen in de regio van de grootstad Antwerpen zetten zich voort met een toenemende instroom in het onderwijs en een aanhoudende immigratie. Dit doet de vraag naar ons soort begeleiding jaar na jaar toenemen.

De sociale achterstelling in en via het onderwijs blijft een aandachtspunt voor de ganse onderwijswereld. Met als grote uitdaging om onze jonge generaties even sterk te laten presteren inzake sociaal integratievermogen als inzake cognitief prestatievermogen. De hervorming naar een aangepaste werkvorm Leren en Werken 3.0 wil hieraan alvast tegemoetkomen.

De arbeidsmarktvisie verschuift in de richting van een versterkt activeringsbeleid door gedifferentieerde begeleiding, met meer aandacht voor taalbegeleiding, een actieve bemiddeling naar vacatures, en een verankering en verbreding van de diversiteitsplannen in bedrijfsorganisaties.

Vanuit een welzijnsvisie valt de toename van de zorgvraag op van jongeren in een problematische situatie. Terwijl de meeste jongeren het goed stellen, functioneert een kleine groep jongeren minder goed. Deze jongeren scoren laag op verschillende indicatoren van welbevinden en verdienen bijzondere aandacht vanuit zijn/haar omgeving, het beleid en de hulpverlening.